لیفتینگ گردن (نک لیفت – رفع غبغب (
اهداف کشیدن پوست گردن: الف) ایجاد زاویه زیر چانه در افرادی که این زاویه به علت تجمع چربی و چاقی پر شده
ب) رفع شلی پوست گردن
ج) از بین بردن باندهای طولی بین گردن و چانه
طول عمل 1/5 تا 3 ساعت بسته به حجم کار
زمان بهبودی یک تا دو هفته بعد از عمل جراحی

 

زمان کشیدن بخیه ها هفت تا ده روز بعد

برای دیدن نمونه کار به مطب دکتر بیات شهبازی مراجعه کنید

شماره تماس برای مشاوره

   09199059879